آتـــــــــــــورايــا - بل درانانه د خــوبا 1988
لندا جورج