سوره دكو كـــمبا - كـــوما و خــوارا 1991
لندا جورج