بــــــــــــــــرور - خــمرا تـيقــــــــــا 1993
لندا جورج