خــــــــويــــــــا دا - مـــتواتت د أتري 2006
جـوني طـاليـا