Home News Entertainment Sports Associations Journals Learn Assyrian Villages Ishtar drone on our villages Churches History About us
2011-12-09 11:49:21 Views : 4367 |

Tomika: I Will Always Return to YouIshtartv.com | By Nahro Farid

M
unadhel Tomika is a famous singer from the village of Alqosh. He is very well known throughout the Assyrian communities around the world. You might see him one day singing at a wedding party in the US, and catch him performing at a festival in Australia the next day.

Munadhel has sung many songs about his village of Alqosh. Check out "
ܗܲܪ ܒܸܕܹܝܪܢ ܐܸܠܵܟܼܝ" which is translated into I'll always return to you. Print the lyrics out and use them for Syriac comprehension and reading practice. 

 
 

 

(this is the chorus)
ܗܲܪ ܒܸܕܹܝܪܢ ܐܸܠܵܟܼܝ
ܝܵܐ ܝܸܡܵܐ ܕܡܲܬܼܘܵܬܼܵܐ
ܡܘܼܚܢܸܝܼܢ ܕܚܵܙܢܗܘܿܢ
ܛܘܼܪܵܢܹܐ ܘܕܸܫܝܵܬܼܵܐ

ܡܘܚܢܸܝܼܐܝܘܢ ܡܸܢܵܟܼܝ
ܐܵܢܝܼ ܝܵܠܹܵܕ̄ܐ ܘܒܢܵܬܼܵܐ
ܒܸܚܕܵܪܢ ܓ̰ܕܵܢܵܟܼܝ
ܥ̄ܕܵܢܵܐ ܕܥܵܨܹܪܝܵܬ݂ܵܐ

(chorus)

ܝܵܐ ܐܲܠܩܘܿܫ ܝܵܐ ܝܸܡܝܼ
ܝܵܐ ܟܵܠܘܼ ܕܡܲܬܼܵܘܵܬܼܵܐ
ܝܵܐ ܝܸܡܵܐ ܕܓܼܢ̄ܒܵܪܹܐ
ܘܐܲܪܝܹܐ ܕܓܘܿ ܬܲܫܥܝܼܬܼܵܐ
ܐܘܿ ܫܸܡܵܟܼܝ ܒܲܣܝܼܡܵܐ
ܠܹܐ ܐܵܬܹܐ ܠܡܲܢܫܹܝܬܼܵܐ
ܓܘܿ ܠܸܒܝܼ ܒܢܲܛܪܢܹܗ
ܗܲܠ ܕܗ̄ܘܿ ܝܘܿܡܵܐ ܕܡܘܿܬܼܵܐ

(chorus)

ܪܲܒܵܢ ܗܘܿܪܡܝܼܙܕ̄ ܕܲܝܪܵܐ
ܝ̄ܬܝܼܒܼܵܐ ܠܪܫܵܐ ܕܛܘܼܪܵܐ
ܐ̄ܢܵܫܹܝ ܟܹܐ ܓ̰ܡܥ̄ܝܼ ܗ̄ܘܵܐ
ܝܘܿܡܵܐ ܓܘܿܪܵܐ ܕܫܹܝܪܵܐ
ܐܵܚ ܠܕܵܐܢܝ ܝܘܿܡܵܢܹܐ
ܢܘܼܪܵܐ ܒܠܸܒܝܼ ܫܝܼܪܵܐ
ܡܘܼܚܢܸܝܼܢ ܕܚܵܙܹܢܗܘܿܢ
ܟܠ ܚܲܐ ܙܘܿܪܵܐ ܘܓܘܿܪܵܐ

(chorus)

ܟܡܵܐ ܪܥܒܼܪܝܼ ܝܘܿܡܵܢܝܼ
ܒܫܸܢܹܐ ܕܓܼܵܪܝܼܒܘܼܬܼܵܐ
ܠܹܐ ܡܲܢܫܸܢܵܟܼܝ ܐܵܢܵܐ
ܠܹܐ ܡܲܢܫܸܢ ܗܵܘ ܒܹܝܬܼܵܐ
ܗܲܪ ܒܸܕܹܝܪܢ ܐܸܠܵܟܼܝ
ܐܸܢ ܗܘܿܝܵܐ ܒܣܹܝܒܘܼܬܼܵܐ
ܐܲܝܟ ܕܝܼܵܟܼܝ ܝܵܐ ܡܵܬܼܝܼ
ܠܝܼܬ ܓܘܿ ܟܠܵܗܿ ܒܪܝܼܬܼܵܐ

(chorus)


I'll always return to you

(this is the chorus)
har bit derin ellakh (I'll always return to you)
ya yemmed mathwatha (The mother of the villages)
mokhneyen d khazinnon (I miss seeing you)
toraneh o dashyatha (The mountains and the plains)

mokhneyewin minnakh (I miss you)
anee yaleh o bnatha (the children and girls)
bekhdaren jaddanakh (I wonder around your streets)
dana d asiryatha (in the evenings)

(chorus)

ya alqosh ya yemmee (Alqosh, my mother)
ya kaloo d mathwatha (The bride of the villages)
ya yemma d gabbareh (The mother of the titans)
o aryeh d go tasheetha (The lions of the history)
oh shimmakh baseema, (Your nice name,)
leh ateh l manshetha (it can't be forgotten)
go libbee b natrinneh, (In my heart I'll protect it,)
hal doh youmed motha (until the day of death.)

(chorus)

rabban hormiz dera, (Saint Hormiz Monastery,)
teewa l resha d tora (it's sitting on top of the mountain)
nasheh kee jameewa (People used to get together)
youma gora d shera (in the day of feast)
akh l dan youmaneh (Oh those days)
noora b libbee sheera (The flaming fire in my heart)
mokhneyen d khazinnon (I miss seeing you,)
kol kha zoora o gora (every young and man)

(chorus)

kma d oree youmanee (How many days were gone,)
b shinneh d ghareebootha (in the years of yearning)
leh manshinnakh ana (I won't forget you)
leh manshin oh betha (I won't forget that house)
har bid derin ellakh (I'll always return to you)
en hoya b sebootha (even if I'm aging)
akh deyakh ya mathee, (Like you my village,)
let go kolleh breetha (there isn't in all of existence)

(chorus)
2007 - 2023 © All copyrights reserved to Ishtar TV
Developed by: Bilind Hirori